İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜKLERİ KURULUŞ GÖREV VE
 
ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
 
Amaç
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, kalkınma planları, bunlara bağlı yıllık programlar ve ilgili mevzuat tarafından valiliklere verilmiş bulunan görevlerin yerine getirilmesine yar­dımcı olmak üzere kurulmuş bulunan il planlama ve koordinasyon müdürlüklerinin kuruluş, görev ve çalışma esaslarım düzenlemektir.
 
Kapsam
Madde 2- Bu yönetmelik, il planlama ve koordinasyon müdürlüklerinin kuruluş, görev ve çalışma düzenine ilişkin ilke ve kuralları kapsar.
 
                 Yasal Dayanak
Madde 3- Bu yönetmelik, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 24 üncü maddesi, 3152 Sayılı içişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 33 üncü maddesi ve 223 sa­yılı Devlet Planlama Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Karar­name hükümleri uyarınca hazırlanan kalkınma planları ve yıllık programlarda yer alan ilke ve tedbirler gereğince hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
Madde 4 -  Bu yönetmelikteki deyimlerden;
                  a)     “Bakanlık” İçişleri Bakanlığını,
                  b)     “Kuruluş” diğer Bakanlık, kamu, kurum ve kuruluşlarını,
                  c)      “Müdürlük” il planlama ve koordinasyon müdürlüğünü,
                  d)     “Müdür” il planlama ve koordinasyon müdürünü
            ifade eder.
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Görevler
 
            İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün Kuruluşu
            Madde 5 – İl planlama ve koordinasyon müdürlüğü, valiye bağlı olarak görev yapan  bir planlama ve koordinasyon müdürü ile, ilin  iş yoğunluğunun  gerektirdiği sayıda planlama uzmanı, planlama uzman yardımcısı ve yeteri kadar büro personelinden meydana gelir.
            Valiler, özel uzmanlık bilgisini gerektiren konularda 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun tanıdığı sınırlar içinde ilin diğer kuruluşlarındaki görevlerinden de yararlanabilirler.
 
            İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün Görevleri
            Madde 6 – İl planlama ve koordinasyon müdürlüğünün görevleri şunlardır:
            Kalkınma planı ve yıllık programları ile verilen görevler çerçevesinde;
a) İl’in ekonomik ve sosyal yapısını belirlemek amacıyla araştırmalar yapmak, ilgili resmi ve özel kuruluşlardan  toplanan bilgilerden faydalanarak il envanterini hazırlamak,
            b) İldeki kamu kuruluşlarınca üst kademelere gönderilecek  yatırım tekliflerini inceleyerek varsa aralarındaki uyumsuzluk veya çelişkileri tespit etmek ve bir rapor halinde durumu İl Koordinasyon Kuruluna sunmak,
c) Plan-program uygulamaları ile yıllık programlarda yer alan ildeki kamu yatırımlarını izlemek, ortaya çıkan ve koordinasyonu gerektiren sorunları belirlemek, çözümlenmesi için gerekli tedbirleri tespit ederek valiliğe bildirmek ve çözümlenmesine yardımcı olmak,
d) İl Koordinasyon Kuruluna götürülmesi gereken koordinasyon ve izleme konularında gerekçeli rapor hazırlamak, bu kurulun çalışmalarına ilişkin ön hazırlıkları yapmak ve sekreterya hizmetlerini yürütmek,
e) Mahalli idarelerin planlama çalışmalarına ve yatırım tekliflerinin hazırlanmasına
kalkınma programları doğrultusunda yardımcı olmak, bu idarelerin yatırımlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
            f) Devlet-halk işbirliği ile mahalli kaynaklar harekete geçirilerek meydana getirilen ekonomik girişimlerin oluşturulması ve izlenmesi çalışmalarında valiye yardımcı olmak,
            g) Ekonomik girişimlere katılanlar ile benzeri girişimlere katılacak olanlar için gözleme ve uygulamaya dayalı eğitim çalışmaları düzenlemek, plan, program, ekonomik ve sosyal kalkınma konularında il kuruluşlarının eğitim programları arasında uyum sağlamak,
             h) İstihdamı artırmak için  kendi işini kuracaklara sağlanacak çok yönlü desteğin organize edilmesine yönelik çalışmalar yardımcı olmak,
i) İçişleri Bakanlığı bütçesine dahil taşra birimlerinin harcama durumlarını üçer aylık  dönemler halinde izleyerek, izleme formlarını Bakanlığa göndermek,
             j) İlçelerle, plan ve program uygulamasında etkili bir haberleşme ve işbirliğini sağlamak,
             k) Plan ve programların halka tanıtılması konusunda gerekli çalışmaları yapmak,
l) İl kitaplık ve dokümantasyon merkezinin düzenlemek, izlemek, geliştirmek ve ilçe kitaplık ve dokümantasyon merkezlerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına yardımcı olmak
            m) Valiliğin ekonomik konulara ilişkin brifing dosyalarını, gerekli tablo vr grafikleri hazırlamak,
            n) Kalkınma programları ve yıllık programlar ile ilgili olarak valilikçe verilecek diğer görevleri yapmak.
 
            İl Planlama ve Koordinasyon Müdürünün Yetkileri ve Sorumluluğu
            Madde 7 -  İl planlama ve koordinasyon müdürünün yetkileri şunlardır:
            a) Müdürlükte çalışan personelin verimli bir şekilde çalışmalarını sağlayacak planlama ve işbölümünü yapmak, çalışmalarını ve vazifeye devamlarını izlemek, işyerinde gerekli disiplini sağlayıcı ve işlerin düzenli olarak yürütülmesine yönelik diğer tedbirleri almak,
            b) Müdürlüğe verilen işlerin yürütülmesinde ilçeler ve diğer kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak
            c) Müdürlüğe verilen görevlerin süratli, verimli ve ekonomik kaynak kullanımı ile yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak, tekliflerde bulunmak.
            İl planlama ve koordinasyon müdürü, kendisine verilen görevleri zamanında, mevzuata, kalkınma planı ve yıllık programlarda yer alan esaslara ve  ve valiliğin mevzuatla haiz olduğu görev, yetki ve çalışma esas ve ilkelerine göre yürütülmesinden valiye ya da valinin  görevlendirmesi halinde ilgili vali yardımcısına karşı sorumludur.
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Düzeni
 
Araştırma ve İnceleme
            Madde 8 – Müdürlük; bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen görev sınırları içinde vali tarafından verilen konularla, müdürün gerekli gördüğü ve vali tarafından onaylanacak  konularda inceleme ve araştırma yapar.
            İlin ekonomik ve sosyal yapısını belirlemek, gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak ve gerektiğinde kalkınma planı çalışmalarında yararlanılmak üzere kalkınma planlarındaki süreye uygun biçimde il envanterini hazırlar.
            Dönem içindeki gelişmeleri yıllık il istatistik raporu ile izler.
            İl envanterleri ve yıllık il istatistik raporları, yıllık yatırım tekliflerinin  sağlıklı biçimde yapılmasında ve öncelikli ihtiyaç kriterlerinin belirlenmesinde esas alınır.
            Mülki idare amirlerinin önderliği ile oluşturulmak istenen ekonomik girişimlere ilişkin ihtiyaç ve imkan tespiti, ön fizibilite ve proje hazırlık çalışmaları müdürlükçe ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde gerçekleştirilir.
            Kuruluşlar, kanuni bir engel bulunmadıkça bu maddedeki çalışmalar için istenen bilgileri zamanında ve tam olarak göndermek zorundadırlar.
            Müdürlük bu amaçla çalışmanın niteliğine uygun bir teknik ekibin oluşturulması için valiye teklifte bulunabilir.
 
            Görüş Bildirilmesi
            Madde 9 – Beş yıllık kalkınma planları ve yıllık programların hazırlanmasına ilişkin olarak valilikten istenen görüşlerin oluşturulmasına yönelik teknik çalışmalar müdürlükçe yerine getirilir.
            Müdürlük, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde görüş taslaklarını hazırlar, İl Koordinasyon Kurulunda görüşüldükten ve vali tarafından son şekli verildikten sonra tespit edilen tarihe kadar Devlet Planlama Teşkilatına ve ilgili bakanlık ve kuruluşlara gönderilir.
 
 
 
            Yıllık İl Yatırım Teklifi
            Madde 10- Yıllık programlarda yer alması için ildeki kamu kuruluşlarınca üst kademelere gönderilecek yatırım teklifleri İl Koordinasyon Kurulunca görüşülerek aralarındaki uyumsuzluk ve çelişkiler giderilir.
            Müdürlük, söz konusu teklifler üzerinde gerekli incelemeleri yaparak sonucunu bir rapor halinde İl Koordinasyon Kuruluna sunar.
 
            Yıllık İl Yatırım Programı
            Madde 11- Yıllık programlarda yer alam merkezi idare yatırımları ile mahalli idareler yatırımları, il yatırım programı adını taşıyan bir doküman haline getirilir.
            Ayrıca gerek ilin tümü, gerekse her ilçe için yatırımların sektörler ve kuruluşlara göre durumunu toplu olarak gösteren tablolar hazırlanır ve il yatırım programının ilgili bölümlerine yerleştirilir.
            Müdürlükçe hazırlanan il yatırım programı, ildeki tüm kamu kuruluşlarına dağıtılır.
 
            Mahalli İdareler Yatırımları
            Madde 12- Mahalli idarelerin planlama çalışmalarına, kalkınma planları doğrultusunda müdürlükçe yardımcı olunur
             
İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları       
            Madde 13- Müdürlük, İl Koordinasyon Kurulu toplantıları için gerekli olan hazırlık çalışmalarının yapılmasından, toplantıda alınan kararların yazılarak valilik kanalıyla ilgili kuruluşlara gönderilmesinden  ve sonuçlarının izlenerek valiye bildirilmesinden sorumludur.
 
            Dönem Değerlendirme Raporu
            Madde14- Müdürlükçe, İl Koordinasyon Kuruluna sunulmak üzere o dönem itibariyle, ildeki merkezi ve mahalli idareler yatırımlarının sektörlere ve yatırımcı kuruluşlara göre fiziki ve nakdi gerçekleşme durumlarını, karşılaşılan sorunları ve çözüm tekliflerini kapsayan bir dönem değerlendirme raporu hazırlanır ve toplantı öncesinde valiye, kurul üyelerine ve Devlet Planlama Teşkilatına gönderilir.
İzlenmesi.
 
            Yatırımların izlenmesi
            Madde 15- Müdürlükçe, il içindeki merkezi ve mahalli idareler yatırımları, yatırımcı kuruluşlardan valilikçe istenen yıllık yatırım projeleri ve bu projeler için hazırlanacak çalışma ve iş programları ile yatırım uygulama raporlarına dayalı olarak vali adına ve vali tarafından düzenlenecek program dairesinde yerinde izlenir.
            Her ilde müdürlük bünyesinde, kamu yatırımlarına ilişkin bilgilerin çeşitli harita ve panolar yardımıyla göze hitap edecek şekilde değerlendirilmesi ve ildeki kamu kurum ve kuruluşlarının araç-gereç ve personel durumları ile yatırımlarının gerçekleşme durumlarının izlenmesi, kaynak kullanımında ve yeni yatırım kararlarının alınmasında işbirliği, koordinasyon, sürat ve kolaylık sağlanmasında yararlanılmak üzere bir”Yatırımları İzleme Odası” düzenlenir.
            Valilikler, bu harita ve panoların yanında, yatırım özelliklerine göre düzenleyecekleri yeni panolardan da yararlanabilirler.
 
            Hizmetiçi Eğitim Çalışmaları
            Madde 16- Müdürlük, il düzeyinde plan-program uygulanmasının etkinleştirilmesi amacıyla, valilikçe uygun görülecek kurumlar arası hizmet-içi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin görevleri yerine getirir. İl içinde bu amaca yönelik olarak kuruluşlarca kendi bünyelerinde yapılan çalışmaları vali adına izler.
 
            Dosyalama Sistemi
            Madde 17- Müdürlükte tutulacak dosyalar Bakanlıkça belirlenir.
 
            Tutulacak Defterler
            Madde 18- Müdürlükte aşağıdaki defterler tutulur.
      a)  Teftiş Defteri (EK-1)
      b)  İl Koordinasyon Kurulu Karar Defteri (EK-2)
      c)  Yatırım İzleme Defteri (EK-3)
Bu defterlerin şekli ve tutulma usulleri ile tutulması gerekli görülecek diğer defterler ve dosyalar, bunlarda yapılacak değişiklikler Bakanlıkça belirlenir.
Müdürlükçe defter, yazışma, evrak ve dosyalama işlerinin yürütülmesinde, bu yönetmelikle düzenlenmemiş hususlarda Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği uygulanır.
 
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
             
 
            İlçede Planlama Hizmetinin Yürütülmesi
            Madde 19- Bakanlık tarafından, il planlama ve koordinasyon müdürlüklerine ilişkin görevleri ilçe düzeyinde yürütmek üzere yetişmiş personel durumuna göre ve yatırım hacmi ve ekonomik potansiyeli büyük olan ilçelere öncelik verilmek suretiyle, kaymakamın emrinde planlama uzmanı görevlendirilebilir.
 
            Kitaplık ve Dokümantasyon Merkezi
            Madde 20- Müdürlük İçişleri Bakanlığı Kitaplık ve Dokümantasyon Merkezleri Yönetmeliği gereğince valilik kitaplık ve dokümantasyon merkezlerine ilişkin hizmetlerin  yürütülüp geliştirilmesinden ve ilçe kitaplık ve dokümantasyon merkezlerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına yardımcı olmaktan sorumludur.
 
Yönerge Hazırlanması
            Madde 21- Bu yönetmelikte yer alan görevlerin yerine getirilmesine ilişkin  teknik konular, İçişleri Bakanlığınca Devlet Planlama Teşkilatının görüşü alınarak hazırlanacak bir yönerge ile düzenlenir.
 
            Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
            Madde 22- 28/12/1977 tarih ve 16153 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “planlama ve koordinasyon Bürosu”  18 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “planlama ve koordinasyon bürosu” ifadeleri ile 16 ncı maddesinin 3 üncü satırında yer alan ve 13 üncü maddeyi ifade eden 13 rakamı madde metinlerinden çıkarılmış,  13 üncü maddesinin tümü ile 46 ncı maddesinin “E-Planlama ve Koordinasyon Bürosu ana dosyaları” başlığını taşıyan bölümü yürürlükten kaldırmıştır.
 
            Yürürlük
            Madde 21- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer
 
            Yürütme
            Madde 24- Bu yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.