Karar Sayısı : 2009/15169  Ekli “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/6/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

T.C.

KOCAELİ VALİLİĞİ

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (Yönetmelik madde 4 Tıklayınız)

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

( EN GEÇ )

1

 

 

 

 

 

 

 

2644 Sayılı Tapu Kanununun 36. Maddesi Kapsamında Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz

Edinimi

1) Başvuru dilekçesi,Dilekçe örneği için Tıklayınız

2) Taşınmazın Takyidatlı Tapu Kayıt Örneği (2'şer adet)

3) İlgili Kadastro Müdürlüğünden tasdikli Taşınmaza İlişkin Koordinatlı Çap Örneği (Her bir taşınmaz için ayrı ayrı)-2 nüsha

4) Taahhütname(Her bir taşınmaz için ayrı ayrı)-Form için Tıklayınız -2 nüsha

5) Taahhütnameyi İmzalayan Şirket Yetkilisine Ait İmza Sirküleri-2 nüsha

6) Şirketin taşınmaz tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi (Şirket hisselerinin borsada işlem görmemesi halinde, 8. maddedeki belge ile birlikte tek belge olarak düzenlenir) (2 nüsha)

7) Şirket hisselerinin borsada işlem görmemesi halinde, yabancı ortaklarının isimlerini veya unvanlarını, tabiiyetlerini ve ortaklık oranlarını içeren şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu ticaret sicil memurluğundan son bir ay içinde alınan mevcut durumu gösteren belge (2 nüsha)

8) Şirket hisselerinin borsada işlem görmesi halinde, borsada işlem gören hisselerden şirket sermayesinin %10'una veya daha fazlasına sahip yabancı yatırımcılar ile borsada işlem görmeyen hisselere sahip olan yabancı yatırımcıların isimlerini veya unvanlarını, tabiiyetlerini ve ortaklık oranlarını içeren, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nden alınan mevcut durumu gösteren belge (2 nüsha)

9) Yabancı yatırımcıların, ortaklık oranının %50'nin altında olmakla birlikte, yöneticilerin çoğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkisine sahip olduğu şirketlerde, şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu ticaret sicil memurluğundan onaylı ana sözleşme örneği [2 nüsha]

10) İştirakin taşınmaz edinme başvurusunda bulunması halinde, iştirak ile ilgili (1 ), (2), (3), (4), (5), (6), (7) maddelerde yer alan belgelerin yanı sıra, yabancı yatırımcıya/yatırımcılara ulaşıncaya kadar iştirakin ortaklarının isimlerini veya unvanlarını, tabiiyetlerini ve ortaklık oranlarını içeren belge/belgeler de ticaret sicil memurluğundan veya Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nden iştirak tarafından temin edilerek başvuruya eklenir. (2 nüsha)

 

 

 

 

 

 

 

30 gün

2

 

 

2644 Sayılı Tapu Kanununun 36. Maddesi Kapsamında Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi

1) Başvuru dilekçesi,

2) Taahhütname (Her bir taşınmaz için ayrı ayrı)- Form için Tıklayınız-2 nüsha

3) Taahhütnameyi İmzalayan Şirket Yetkilisine Ait İmza Sirküleri-2 nüsha

4)Şirketin taşınmaz tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi (2 nüsha)

5) Ana sözleşme (Yabancı ortak payı %50'nin altında olup, yapancı ortağın şirket yöneticilerinin çoğunluğunu atayabilme ve görevden alma yetkisi bulunan şirketler için)

  

3 işgünü

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri:                                                                                                                        İkinci Müracaat Yeri:

İsim :Mahmut BAYTÜZ                                                                                                                İsim : Ahmet BÜYÜKÇELİK

Unvan :İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü                                                                          Unvan :Vali Yardımcısı

Adres :Kocaeli Valiliği                                                                                                                  Adres :Kocaeli Valiliği

Tel :   0 262 300 51 11                                                                                                               Tel : 0 262 300 50 02

Faks: 0 262 332 19 00                                                                                                               Faks :0 262 332 19 00

E-Posta : mahmut.baytuz@icisleri.gov.tr                                                                                   E-Posta :ahmet.buyukcelik@icisleri.gov.tr