Karar Sayısı : 2009/15169  Ekli “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/6/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

T.C.

KOCAELİ VALİLİĞİ

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (Yönetmelik madde 4 Tıklayınız)

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

( EN GEÇ )

1

 

 

 

 

 

 

 

2644 Sayılı Tapu Kanununun 36. Maddesi Kapsamında Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz

Edinimi

a) Başvuru dilekçesi,Dilekçe örneği için Tıklayınız


b) Taşınmaza ilişkin tapu kayıt bilgileri ve koordinatlı çap örneği.


c) Taşınmaz mülkiyetinin veya taşınmaz üzerinde sınırlı aynî hak tesisinin, şirketin ana sözleşmesinde belirtilen faaliyet konularını yürütmek üzere talep edildiğine ve taşınmazın bu amaçla kullanılacağına ilişkin taahhütname (Ek-1) (Her bir taşınmaz için ayrı ayrı)-Form için Tıklayınız -(2 nüsha) ile taahhütnameyi imzalayan şirket yetkilisine ait imza sirküleri.


ç) Şirketin taşınmaz tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi.


d) Şirket hisselerinin borsada işlem görmemesi halinde, yabancı ortakların isimlerini veya unvanlarını, tabiiyetlerini ve ortaklık oranlarını içeren şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğünden son bir ay içinde alınan mevcut durumu gösteren belge.


e) Şirket hisselerinin borsada işlem görmesi halinde, borsada işlem gören hisselerden şirket sermayesinin %10'una veya daha fazlasına sahip yabancı yatırımcılar ile borsada işlem görmeyen hisselere sahip olan yabancı yatırımcıların isimlerini veya unvanlarını, tabiiyetlerini ve ortaklık oranlarını içeren, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nden alınan mevcut durumu gösteren belge.


f) Yabancı yatırımcıların, ortaklık oranının %50’nin altında olmakla birlikte, yöneticilerin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkisine sahip olduğu şirketlerde, şirket merkezinin  kayıtlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğünden onaylı ana sözleşme örneğ i.
 

 

 

 

 

 

 

 

20 gün

2

 

 

2644 Sayılı Tapu Kanununun 36. Maddesi Kapsamında Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi

a) Başvuru dilekçesi.

 

b) Taşınmaz mülkiyetinin veya taşınmaz üzerinde sınırlı aynî hak tesisinin, şirketin ana sözleşmesinde belirtilen faaliyet konularını yürütmek üzere talep edildiğine ve taşınmazın bu amaçla kullanılacağına ilişkin taahhütname (Ek-1) (Her bir taşınmaz için ayrı ayrı)- Form için Tıklayınız-(2 nüsha) ile taahhütnameyi imzalayan şirket yetkilisine ait imza sirküleri.


 c) Şirketin taşınmaz tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi

 

 ç) Yabancı yatırımcıların, ortaklık oranının %50’nin altında olmakla birlikte, yöneticilerin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkisine sahip olduğu şirketlerde, şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğünden onaylı ana sözleşme örneği.

 

 

 

 

 

 

  

3 işgünü

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri:                                                                                                                        İkinci Müracaat Yeri:

İsim :Mahmut BAYTÜZ                                                                                                                İsim : Suat YILDIZ

Unvan :İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü                                                                          Unvan :Vali Yardımcısı

Adres :Kocaeli Valiliği                                                                                                                  Adres :Kocaeli Valiliği

Tel :   0 262 300 51 11                                                                                                               Tel : 0 262 300 50 02

Faks: 0 262 332 19 00                                                                                                               Faks :0 262 332 19 00

E-Posta : mahmut.baytuz@icisleri.gov.tr                                                                                   E-Posta : suat.yildiz@icisleri.gov.tr